PROSJEKT

ReMonit

Oppfølging av pasienter med spondyloartritt

prosjektleder

Om prosjektet

Spondyloartritt er en alvorlig, kronisk, revmatisk leddsykdom som krever hyppig og livslang oppfølging i spesialisthelsetjenesten. Formålet med denne tre-armede randomiserte, kontrollerte studien er å undersøke om to nye strategier for oppfølging er like bra som dagens oppfølging med regelmessig fysisk oppmøte på poliklinikken i forhold til å beholde lav sykdomsaktivitet over tid.

Erfaringer og resultater fra denne studien vil potensielt kunne endre hvordan pasienter med spondyloartritt følges opp av spesialisthelsetjenesten i fremtiden.

Hvem kan være med?

Pasienter i alderen 18 år og eldre med diagnosen spondyloartritt ved Diakonhjemmet sykehus vil bli rekruttert dersom de oppfyller inklusjonskriteriene som blant annet lav sykdomsaktivitet og stabil medikamentell behandling siste seks måneder.

Rekruttering av deltagere til studien er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Gruppe 1 vil få oppfølging slik den gjøres i dag med spørreskjema, blodprøver og fysiske konsultasjoner på sykehuset hver 6.måned. Deltakerne i gruppe 2 og 3 vil ikke bli satt opp til fastsatte konsultasjoner, men de vil bli bedt om å laste ned en app (MyDignio) der de kan besvare sykdomsrelaterte spørsmål og laste opp bilde av blodprøveresultater. De vil også bli bedt om å gå med en aktivitetsmonitor (enkel klokke) som måler antall daglige skritt og antall minutter med medium og høy intensitet på fysisk aktivitet. Omkring 15 av deltakerne vil også teste ut å måle C-reaktivt protein (CRP) hjemmefra. Deltakerne kan også sende meldinger til helsepersonell gjennom app'en.

For gruppe 2 vil helsepersonell monitorere spørreskjemabesvarelser og aktivitetsdata med tanke på å avdekke evt. betydelige sykdomsforverringer. Helsepersonell kan da kontakte pasientene via telefon eller sende melding i Dignio applikasjonen for å vurdere behovet for en visitt på sykehuset eller videokonsultasjon.

Deltakerne i gruppe 3 vil ikke bli satt opp til faste konsultasjoner, men vil, i likehet med gruppe 1 og 2, bli instruert i å ta kontakt med helsepersonell ved sykehuset dersom de opplever en betydelig forverring av symptomer og tror at de bør vurderes av helsepersonell.

I tillegg til selv-rapporterte data om symptomer og funksjon, vil pasientene rapportere uønskede hendelser, mestring, livskvalitet, helsetjenesteforbruk, arbeidsdeltakelse og fysisk aktivitetsnivå. Vi vil også hente data fra fire nasjonale registre for helsetjenesteforbruk, medikamentbruk og sykefravær samt blodprøve-resultater registrert i pasientjournalen.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus