Brukermedvirkning i forskning

Formålet med brukermedvirkning i forskning er å bedre forskningens relevans ved at brukernes erfaringer, behov og perspektiv blir reflektert i forskningen.

I 2007 ble Revma pasientråd etablert ved Diakonhjemmet Sykehus, og dette pasientrådet er nå innlemmet i REMEDY som REMEDY Pasientråd.

Leder av REMEDY Pasientråd

Leder av REMEDY Pasientråd
Marianne Skaar

Målet til REMEDY Pasientråd er å bidra til bedre kvalitet i Forskning.

Brukerrepresentantene kan:

  • delta i diskusjoner og utvikling av forskningsideer
  • gi innspill på områder det bør forskes mer på
  • delta i utforming og kvalitetssikring av informasjonsmateriale
  • formidle resultater på en måte som er forståelig for alle

Råd og tips til brukermedvirkning i forskning


The European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) sin pasientorganisasjon, PARE, har utarbeidet et hefte og åtte kort med råd om brukermedvirkning i forskning. Heftene og kortene er basert på anbefalinger for samarbeid mellom brukere og forskere. For å gjøre anbefalingene mer tilgjengelige og anvendelige ble det laget åtte kort med praktiske anbefalinger for hva som er lurt å tenke på og gjøre i de ulike fasene i et forskningsprosjekt. Teksten på den ene siden av kortet retter seg mot brukerrepresentanter og teksten på den andre siden mot forskere. Sammen med kortene følger et hefte med utfyllende forklaringer og nyttig tilleggsmateriale.

I 2016 fikk pasientrådet ved revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus tillatelse fra EULAR til å lage en norsk versjon av kortene og heftet. Vi håper dette kan være nyttig for både brukerrepresentanter, forskere og klinikere når de skal samarbeide i fagutvikling og forskning

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus