Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer (REMEDY)

REMEDY-senteret vil sikre forskning som gir bedre pasientbehandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer, med stor betydning for enkeltmennesker og samfunn. Formålet med REMEDY er å utvikle fremragende behandling og behandlingsstrategier innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer gjennom en bred tilnærming til forskningsfeltet. Vår ambisjon er å gjennomføre kliniske studier med potensiale til å endre klinisk praksis.

Senteret er etablert med Diakonhjemmet Sykehus som vertsinstitusjon sammen med Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norsk Revmatikerforbund og MAGIC som tilknyttede partnere.

Vår forskning

 • Behandlingsstudier
 • Gjennomføre kliniske studier av høy kvalitet for undersøke effekt av medikamenter, kirurgiske prosedyrer, injeksjoner og ikke-farmakologiske intervensjoner, samt persontilpassede behandlingsstrategier

Les mer
 • Presisjonsmedisin
 • Identifisere biomarkører og genetiske/epigenetiske markører for behandlingseffekt og alvorlighet av sykdom, samt karakterisere og stratifisere tidlig sykdom

Les mer
 • Smertemekanismer og -behandling
 • Bedre forstå underliggende smerte-mekanismer for å kunne optimalisere behandling

Les mer
 • Håndtering av tilleggssykdommer
 • Utvikle og evaluere strategier for å oppdage, behandle og forhindre komorbiditet

Les mer
 • Strategier for digital oppfølging
 • Utvikle og undersøke brukervennlighet, effekt og kostnadseffektivitet av persontilpasset digital avstandsoppfølging

Les mer
 • Langtidsoppfølging
 • Undersøke langtidseffekt, arbeidsdeltagelse og helseøkonomiske konsekvenser av ulike behandlingsstrategier gjennom kobling til nasjonale registre

Les mer
 • Mestring og medvirkning
 • Undersøke helsekompetanse, etterlevelse av behandling og eHelse-strategier for å styrke pasientens evne til å mestre sin sykdom

Les mer

Nasjonalt klinisk nettverk

I REMEDY er det også et nasjonalt klinisk nettverk bestående av revmatologiske sykehusavdelinger og rehabiliteringsinstitusjoner fra hele Norge. Hensikten med nettverket er å muliggjøre at pasienter fra hele Norge kan delta i multisenterstudier som utgår fra REMEDY samt å støtte opp under at deltagere i nettverket også kan initiere egne studier.

Les mer

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning vil være sentralt i alle arbeidspakker. REMEDY har et eget pasientråd og brukerrepresentanter fra dette pasientrådet vil inngå i prosjektgruppen i de ulike prosjektene. I tillegg vil vi ha et nært samarbeid med Norsk Revmatikerforbund, som også er en partner i senteret.

Les mer

Nyheter fra REMEDY senteret

Grønn kongress 2023
June 16, 2023

Den 16.juni ble Grønn kongress arrangert med fokus på miljø og oppdatering fra EULAR kongressen.

Les mer >
Artikkel om brukermedvirkning i forskning
Jun 12, 2023

Lederartikkel i Dagens Medisin som løfter frem at brukermedvirkning kan gi bedre forskning.

Les mer >
Nor-vaC studien omtalt i Nasjonal rapport
May 26, 2023

Nor-vaC studien er en av prosjektene som er omtalt i Nasjonal rapport fra spesialisthelsetjenesten 2022 - Forskning og innovasjon til pasientens beste.

Les mer >

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus