PROSJEKT

Oppgaveglidning ved håndartrose

Utvikling av et behandlingsforløp for pasienter med håndartrose

prosjektleder

Om prosjektet

Personer med håndartrose er en stor og økende pasientgruppe ved revmatologiske poliklinikker. Det finnes foreløpig ingen kur for håndartrose, og medikamentell behandling er i hovedsak symptomlindrende. Øvrig anbefalt behandling er ergoterapi, som omfatter informasjon, håndtrening, tilpasning av støtteskinner og veiledning i bruk av hjelpemidler og ergonomiske arbeidsteknikker, mens de med langtkommen artrose i tommelens rotledd bør få tilbud om kirurgi. Nyere studier viser at ergoterapi ved håndartrose har effekt i form av redusert smerte og tretthet, og bedret håndkraft og aktivitetsutførelse.

Tradisjonelt behandlingsforløp for pasienter med håndartrose i Norge er at de diagnostiseres av fastlege i kommunehelsetjenesten, som i en del tilfeller henviser pasienten videre til poliklinisk vurdering i spesialisthelsetjenesten. Denne vurderingen utføres vanligvis av revmatolog, som ofte henviser pasienten videre til ergoterapeut for ytterligere tiltak.  

Ved mange revmatologiske avdelinger i Norge er det ventelister, blant annet på grunn av for få revmatologer. Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et nytt, trygt og gjennomførbart pasientforløp for pasienter med håndartrose.

Prosjektet omfatter tre del-studier:

  • I den ene del-studien (ledet av professor Ingvild Kjeken) undersøker vi om et ergoterapeut-ledet forløp i spesialisthelsetjenesten er like trygt, effektivt og kostnadseffektivt som et revmatolog-ledet forløp med hensyn til behandlingsrespons og pasienttilfredshet.
  • I den andre del-studien (ledet av professor Marte Feiring) intervjuer vi pasienter og helsepersonell om nåværende forløp for pasienter med håndartrose, og hva som bidrar til at ansvar, roller og oppgaver kan flyttes mellom behandlere og nivåer i helsetjenesten.
  • Sammen med kunnskap fra tidligere forskning vil resultatene fra de to del-studiene danne grunnlag for å utvikle et forslag til et nytt behandlingsforløp for pasienter med håndartrose (del-studie tre, ledet av seniorforsker Anne Therese Tveter). Gjennom en styrt avstemningsprosess i en ekspertgruppe med brukerrepresentanter, behandlere og forskere skal gruppen bli enige om hvordan et slikt forløp bør utformes, og hvilke strategier som bør brukes for å innføre forløpet i helsetjenesten.

Hvem kan være med?

Pasienter over 18 år med håndartrose, som er henvist til behandling ved Diakonhjemmet sykehus eller Martina Hansens Hospital kan være med i den førstedel-studien.

I den andre del-studien deltar revmatologer, ergoterapeuter, og pasienter med håndartrose ved Diakonhjemmet sykehus, Martina Hansens Hospital, Revmatismesykehuset Lillehammer og St. Olavs Hospital.

I den tredje del-studien deltar nasjonale og internasjonale eksperter på håndartrose.

Rekruttering av deltagere til alle del-studier er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Deltagere i den første del-studien er personer med håndartrose som blir tilfeldig fordelt til å ha første konsultasjon hos enten revmatolog (kontrollgruppe) eller ergoterapispesialist (intervensjonsgruppe). De som randomiseres til revmatolog får informasjon om sykdom og medikamentbruk, og steroidbehandling ved behov. De som randomiseres til ergoterapi får informasjon om sykdom og medikamentbruk, og instruksjon i håndøvelser og ergonomiske arbeidsmetoder. De som har behov for det vil også få tilpasset ortoser, og veiledning i bruk av hjelpemidler. Ut fra revmatologens og ergoterapeutens vurdering kan pasienter i begge gruppene henvises videre, det vil si at revmatologen kan henvise videre til ergoterapeut, og ergoterapeut kan henvise videre til revmatolog ved behov for avklaring av diagnose eller steroidbehandling.

Deltagere i del-studie to blir intervjuet om innhold, roller og ansvar i nåværende forløp for pasienter med håndartrose, hva de tenker er et ønsket forløp, og om hva som bidrar til at roller og oppgaver kan flyttes mellom behandlere og nivåer i helsetjenesten. I tillegg analyseres innhold i fastlegers journalnotater og henvisninger til spesialisthelsetjenesten av pasienter med håndartrose.

I del-studie tre deltar en ekspertgruppe med brukerrepresentanter, klinikere og forskere i en styrt avstemningsprosess (Delphi-prosess) for å utarbeide forslag til et nytt forløp og strategier for implementering av dette forløpet.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus