PROSJEKT

NOR-Flare

Avstandsoppfølging av pasienter med revmatoid artritt

prosjektleder

phd stipendiat

Om prosjektet

Bruk av sykdomsmodifiserende medikamenter har revolusjonert behandlingen av personer med revmatoid artritt, noe som har gitt en positiv endring i prognose for disse pasientene. Behandlingsmålet er remisjon (fravær av symptomer), men selv om noen pasienter er i remisjon over tid, er det vanlig at sykdomsaktiviteten svinger og en stor del av pasientene opplever sykdomsforverring (oppbluss eller behandlingssvikt). Pasientene følges derfor opp med hyppige kontroller. Disse kontrollene følger imidlertid en standardisert tidsplan og skjer dermed ikke nødvendigvis samtidig med perioder med høy sykdomsaktivitet. Det er derfor behov for mer persontilpassetoppfølging av personer med inflammatorisk revmatisk sykdom.

Basert på tidligere innsamlede pasientrapporterte data ved Diakonhjemmet Sykehus og kunstig intelligens har dette prosjektet utviklet en algoritme som skal fange opp hvilke pasienter som trenger å komme til konsultasjon for vurdering av endring i behandling og hvilke pasienter som er velbehandlet og ikke trenger å komme til konsultasjon. Denne algoritmen skal nå testes ut i en randomisert kontrollert non-inferiority (ikke-underlegenhets) studie der vi ønsker å undersøke om digital hjemmeoppfølging ikke er dårligere enn vanlig oppfølging (konsultasjoner på sykehuset) når det gjelder å vedlikeholde god sykdomskontroll.

Dersom digital hjemmeoppfølging ikke er dårligere enn vanlig oppfølging, vil det være aktuelt å innføre dette som en del av klinisk praksis for relevante pasienter med revmatoid artritt.

Hvem kan være med?

Pasienter diagnostisert med revmatoid artritt, vurdert å ha lav sykdomsaktivitet og stabil medikamentbruk av behandlende lege, med mindre enn to hovne ledd og ikke ellers ansett som uegnet for avstandsoppfølging, vil forespørres om deltagelse.

Rekruttering av deltagere starter i september 2022.

Hva innebærer studien?

Pasientene vil fylle ut pasientrapporterte data før de tilfeldig fordeles til en av to grupper: En gruppe (kontrollgruppen) skal følges opp i henhold til dagens rutiner med konsultasjon på sykehuset som følger en standardisert tidsplan. Den andre gruppen (intervensjonsgruppen) skal følges opp på avstand gjennom månedlig pasientrapportering hjemmefra gjennom web-appen Youwell. Pasientene i denne gruppen vil innkalles til kontroll dersom pasientrapporteringen indikerer en forverring i sykdomstilstand.

Etter 2 år vil det evalueres om begge grupper har like god sykdomskontroll, målt med røntgenologiske forandringer, sykdomsaktivitet og funksjon.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus