PROSJEKT

MinJIA

Strategies towards personalised treatment in Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA)

prosjektleder

No items found.

phd stipendiat

Om prosjektet

Barneleddgikt (Juvenil idiopatisk artritt, JIA) er en kronisk sykdom med betennelse i ledd som kan føre til skader og funksjonstap. Nye medikamenter og behandlingsstrategier, som tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer, har bedret sykdomsforløpet ved JIA, men majoriteten av pasientene oppnår ikke en tilstand uten sykdomsaktivitet. Kortison-injeksjoner i betente ledd er i utstrakt bruk, men prosedyren er smertefull og krever oftest narkose hos barn. Ingen kontrollerte studier har målt effekten av leddinjeksjoner, og vi vet ikke om leddinjeksjoner gir tilleggseffekt hos JIA pasienter som starter behandling med TNF-hemmer.

MinJIA er en nasjonal randomisert studie hvor målsetningen er å undersøke om leddinjeksjoner i kombinasjon med TNF-hemmer er mer effektivt enn TNF-hemmer alene. Alle helseregioner deltar, og studien ledes fra Oslo universitetssykehus.

Det viktigste utfallsmålet er remisjon, som betyr ingen symptomer på eller tegn til aktiv sykdom.

Forskningsspørsmålet bak studien er: Gir kortisoninjeksjoner i betente ledd en tilleggseffekt når en starter TNF-hemmer ved barneleddgikt? Begge mulige utfall av studien vil få betydning for klinisk praksis. Dersom en strategi som inkluderer leddinjeksjoner er best, vil MinJIA studien bidra til kunnskapsbaserte anbefalinger med mer vekt på leddinjeksjoner. Dersom det viser seg at kortisoninjeksjoner i alle betente ledd er overflødig når en starter TNF-hemmer behandling, vil klinisk praksis endres slik at barn, ungdom og familier kan spares for ubehagelige og tidkrevende prosedyrer, og kostnader for samfunnet kan reduseres.

Hvem kan være med?

MinJIA er en multisenterstudie med følgende sentre: Oslo universitetssykehus er koordinerende senter for studien. I tillegg er barneavdelingene ved Stavanger universitetssjukehus, Haukeland universitetssykehus, St.Olavs hospital og Universitetssykehuset i Nord-Norge studiesentre.

Studien inkluderer barn og ungdom 1 – 18 år som har aktiv barneleddgikt (juvenil idiopatisk artritt) og hvor det vurderes å starte med tumor nekrose faktor (TNF)-hemmer. Pasienter på de sentere som er aktiv i studien kan være med hvis de oppfyller kriteriene for deltakelse. Dette vurderes av studiepersonell på senteret.

Rekruttering i studien pågår.

Hva innebærer studien?

202 barn inkluderes og følges med moderne behandlingsprinsipper i ett år.

Det gjøres kliniske undersøkelser, ultralyd og ved behov MR av ledd. Foreldre og pasienter fyller ut spørreskjema om selvopplevd helse. Blodprøver til måling av legemiddel konsentrasjon og immunogenetiske tester samles inn. Gjennom analyse av mangeartede faktorer vil studien bidra til utvikling av persontilpasset behandling ved barneleddgikt.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus