PROSJEKT

ULRABIT

Longitudinal ultrasound study of patients with rheumatoid arthritis initiating biologic DMARD treatment

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Studien startet i 2010 og undersøkte RA pasienter som startet med bDMARD.

Hvem kan være med?

Inklusjon i studien er avsluttet.

Totalt 212 pasienter med revmatoid artritt ble inkludert.

Hva innebærer studien?

Alle pasientene ble kartlagt med omfattende kliniske undersøkelser, pasient-rapporterte utfallsmål, laboratorieprøver og med en omfattende ultralydundersøkelse, alt utført både ved baseline og etter 1, 3, 6 og 12 mnd. Serum og plasma fra alle pasienter ved alle visittene er lagret i-80 graders fryser, og en rekke studier er senere utført med bruk av plasma eller serum der laboratorieprøver er sammenholdt med funn fra den omfattende karleggingen.

Det er også publisert flere studier angående endring av ultralydfunn ogkliniske funn under oppfølgingen. Flere publikasjoner basert på studien erunder bearbeidelse eller planlegging.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus