PROSJEKT

RehabNytte - arbeid

Rehabilitering og arbeidsdeltagelse

prosjektleder

postdok

Om prosjektet

Rehabilitering skal hjelpe personer til å delta i samfunnet med best mulig funksjon, mestringsevne og selvstendighet. Det finnes imidlertid lite forskning som undersøker hvordan spesialiserte rehabiliteringstilbud påvirker arbeidsevne og arbeidsdeltakelse etter rehabilitering, til tross for at dette har stor individuell og samfunnsøkonomisk betydning.

Hovedmålet i prosjektet er derfor å undersøke om personer som har gjennomgått rehabilitering har endret arbeidsdeltakelse fra 1 år før til 1 år etter rehabilitering.

Dett prosjektet er et av tre prosjekter i RehabNytte hvor over 4000 personer var til rehabiliteringsopphold på private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge. De to andre prosjektene omhandler pasientinvolvering og kvalitet/sykdomsutfall.

Hvem kan være med?

Studien inkluderer voksne pasienter som har vært på rehabilitering i private rehabiliteringsinstitusjoner uansett grunnsykdom. Inklusjon av pasienter er fullført og det rekrutteres derfor ikke flere deltagere.

Hva innebærer studien?

Pasienter henvist til rehabilitering og over 4000 personer ble inkludert. Ved inklusjon, etter 3, 6 og 12 mnd. fylte de ut spørreskjema som inkluderte arbeidsdeltagelse i en digital portal. For å undersøke endringer i arbeids- og stønadssituasjon ble det hentet registerdata fra NAV om diagnose, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og arbeidsledighet – også for en matchet kontrollgruppe.

Denne multisenterstudien er den første til å undersøke arbeidsevne og -deltakelse etter rehabilitering, sammenlignet med en matchet kontrollgruppe. Resultatene vil vise om rehabilitering er nyttig og er et utgangspunkt for å optimalisere rehabiliteringstilbudet til personer i arbeidsfør alder.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus