PROSJEKT

RehabNytte

Spesialisert rehabilitering ved private rehabiliteringsinstitusjoner

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

RehabNytte er en longitudinell multisenterstudie med 17 samarbeidende sentre fra alle helseregioner. Det overordnede målet med prosjektet er å bidra til bedre og mer effektive rehabiliteringstjenester. Dette skal gjøres ved å undersøke hvilken nytte pasienter har av rehabilitering, øke kunnskapen om grad og betydning av brukermedvirkning, undersøke hvordan effekten er på arbeidsdeltakelse, kvalitetssikre måleinstrumenter, samt undersøke hvilken effekt innføring av kvalitetsindikatorer har på pasientenes helse, funksjon og livskvalitet etter rehabilitering.

Studien vil se nærmere på følgende:

  • Hvilken nytte har brukerne av rehabilitering?
  • Hva innebærer brukermedvirkning i rehabilitering?
  • Hvordan påvirker rehabilitering arbeidsevne og arbeidsdeltakelse?
  • Kan kvalitetsindikatorer hjelpe oss til å utvikle enda bedrerehabiliteringstjenester
  • Hvordan kan datakvalitet på innsamlede pasientdata og effektmål hjelpe oss i oppfølgingen etter rehabilitering?
  • Hvordan fungerer pasientrapporterte utfallsmål i ulikerehabiliteringspopulasjoner?

Prosjektet består av tre arbeidspakker:

Hvem kan være med?

Pasienter henvist til rehabilitering ved de deltagende institusjonene forespørres om å delta i prosjektet. Dette inkluderer pasienter som er til rehabilitering uansett grunnsykdom.

Rekruttering av deltagere er avsluttet.

Hva innebærer studien?

Pasienter henvist til rehabilitering på de deltagende institusjonene uansett grunnsykdom ble forespurt om å delta. De som takket ja fylte ut spørreskjema i en digital portal ved oppstart og avslutning av rehabilitering, og etter 3, 6 og 12 mnd. For å undersøke endringer i arbeids- og stønadssituasjon vil det i tillegg hentes ut registerdata fra NAV om diagnose, sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon og arbeidsledighet.

I underkant av 4000 pasienter ble rekruttert i løpet av inklusjonsperioden.

Prosjektet er et samarbeid mellom NKRR og FOU-nettverket (VIRKE rehabilitering). Deltakende institusjoner er: Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS, HLF Briskeby rehabilitering, Vikersund bad rehabiliteringssenter, Røysumtunet rehabiliteringssenter, CatoSenteret, Sørlandet rehabiliteringssenter, Stamina Ringerike rehabilitering, Hernes Institutt, NKS Helsehus as, Montebellosenteret, Evjeklinikken, Ravneberghaugen, Åstveit helsesenter, Røde Kors Haugland rehabiliteringssenter, Selli rehabiliteringssenter, Muritunet, Opptreningssenteret i Finnmark. Andre samarbeidspartnere i prosjektet er: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for Arbeidsrettet rehabilitering (NKARR) og Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering Helse Sørøst (RKE).

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus