PROSJEKT

QI-HOA

Kvalitetsindikatorer for håndartrose

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Håndartrose er en av de vanligste revmatiske leddsykdommene. Det finnes ingen kur, men internasjonale retningslinjer fastslår at informasjon, håndtrening og bruke av enkle støtteskinner og hjelpemidler er effektive tiltak for å redusere smerter og bedre funksjon. Forskning viser at tilbudet til denne pasientgruppen er mangelfullt. En metode for å bedre dette er å gjøre informasjon om anbefalt behandling tilgjengelig via digitale løsninger, som applikasjoner for smarttelefoner og via nettsider, også kalt eHelse. Denne teknologien kan brukes til støtte pasienter i å utvikle og etterleve nyttige mestringsstrategier, og for å samle inn data for bruk i forskning.

Kvalitetsindikatorer er et nyttig verktøy for å overvåke kvaliteten i behandling og undersøke om denne bedres ved innføring av nye behandlingsstrategier. Det er utviklet kvalitetsindikatorer for behandling av artrose, men disse er ikke tilpasset gruppen med håndartrose, eller bruk av eHelse-strategier.

Målet med dette prosjektet er derfor å tilpasse et eksisterende kvalitetsindikatorsett for pasienter med håndartrose og bruk eHelse-strategier, og å undersøke det reviderte settets måleegenskaper.

Hvem kan være med?

En internasjonal ekspertgruppe vil gjennom en styrt avstemningsprosess bli enige om et sett med kvalitetsindikatorer for håndartrose. Dette settet vil deretter testes ut i en randomisert kontrollert studie som sammenligner effekt av to behandlinger for pasienter med håndartrose.

Rekruttering av deltagere til ekspertgruppen er avsluttet, mens rekruttering av deltagere i den randomiserte kontrollerte studien starter høsten 2023.

Hva innebærer studien?

I den første delen av prosjektet deltar en ekspertgruppe med brukerrepresentanter, klinikere og forskere i en styrt avstemningsprosess (Delphi-prosess) for å utarbeide forslag til et sett med kvalitetsindikatorer for håndartrose.

I den andre delen av studien vil personer med håndartrose som blir tilfeldig fordelt til to behandlinger, hvor den ene behandlingen også inkluderer bruk av Happy Hands, som er en behandlingsapp for håndartrose. Oppfyllelse av kvalitetsindikatorer (pass-rate) i de to gruppene vil bli målt før og etter behandling i begge gruppene, og sammenlignet for å vurdere om kvalitetsindikatorsettet fanger kvalitet i behandling gitt via ulike løsninger.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus