PROSJEKT

NORD-STAR

The Nordic Rheumatic Diseases Strategy Trials And Registries Study

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

NORD-STAR er en multisenter randomisert kontrollert studie som gjennomføres i alle nordiske land samt Nederland. Til sammen er 812 pasienter med nydiagnostisert leddgikt er inkludert.

Hvem kan være med?

Inklusjon av pasienter i NORD-STAR studien er avsluttet og alle pasientene har fullført første del. For tiden foregår langtidsoppfølging av pasientene med 5- og 10 års visitter.

Hva innebærer studien?

Studien sammenlikner effekten av konvensjonell førstelinjebehandling (metotreksat og prednisolon) med effekten av metotreksat kombinert med et av tre ulike biologiske legemidler ved tidlig RA. De tre biologiske legemidlene er (certolizumab pegol (TNF-hemmer), abatacept (T-cellemodulator) og tocilizumab (IL6-hemmer). I tillegg sammenliknes to ulike nedtrappingsstrategier hos dem som har god respons på behandlingen. NORD-STAR er den største utprøverinitierte randomiserte studie ved nydiagnostisert leddgikt.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus