PROSJEKT

NOR-Sprint

Oppfølging av nydiagnostiserte pasienter med psoriasisartritt med og uten bildediagnostikk

prosjektleder

Om prosjektet

Psoriasisartritt er en betennelsessykdom som kan rammer flere deler av muskel-skjelett apparatet, hud og negler. Det gir svært varierte sykdomsuttrykk og det kan være vanskelig å vurdere ved klinisk undersøkelse. Ultralyd og magnetisk resonans (MR) bildediagnostikk kan visualisere betennelsesaktivitet, men det er ikke kjent om det å la informasjon fra bildediagnostikk påvirke behandlingsvalg fører til bedre sykdomskontroll hos pasienter.

Prosjektets målsetning er å undersøke om tilleggsinformasjon fra strukturerte bildediagnostiske undersøkelser bidrar til vesentlig bedre sykdomskontroll hos pasienter med psoriasisartritt tidlig i behandlingsforløpet.

Den omfattende datainnsamlingen vil i tillegg gi grunnlag for å utforske og øke forståelsen av sammenhengen mellom kliniske trekk ved pasientene, sykdomsforløp og behandlingsrespons.

Hvem kan være med?

Studien inkluderer voksne pasienten med psoriasisartritt som skal starte sin første sykdomsmodifiserende (immundempende) medisin. Pasienter på de sentere som er aktiv i studien kan være med hvis de oppfyller kriteriene for deltakelse. Dette vurderes av studiepersonell på senteret.

Rekruttering i studien pågår.

I dette samtykkeskrivet kan du lese mer om prosjektet. NB. Dette samtykkeskjemaet er kun til gjennomlesning. Samtykkeskjema for signatur får man ved hvert enkelt studiesenter.

Hva innebærer studien?

Studien vil inkludere pasienter som skal starte med sitt første sykdomsmodifserende medikament. Pasientene blir tilfeldig fordelt i to grupper, en gruppe (kontrollgruppen) som følges med standard klinisk oppfølging og en gruppe (intervensjonsgruppen) hvor behandlende lege får tilleggsinformasjon fra MR undersøkelser av rygg ved studiestart samt utfører ultralyd av ledd og sener på hver undersøkelse. I begge gruppene styres valg av behandlingstype av kliniske trekk ved pasienten i henhold til etablert klinisk praksis og anbefalinger, men i intervensjonsgruppen vil informasjon av bildediagnostikk også påvirke valget. I begge gruppene følges pasientene tett og etter en behandlingsalgoritme hvor behandling eskaleres i henhold til oppnåelse av behandlingsmål. I kontrollgruppen er behandlingsmål definert ved symptomer, klinisk undersøkelse og blodprøver, men i intervensjonsgruppen er i tillegg fravær av betennelsesaktivitet ved ultralydundersøkelse et kriterium for oppnådd behandlingsmål.

Oppfølgingen går over 2 år med hyppige vurdering ved start av behandling (hver måned), senere økende opp til 4 måneder (totalt 12 vurderinger). Pasientene kartlegges grundig med medisinsk relevant bakgrunnsinformasjon, klinisk undersøkelse, blodprøver, selvrapportering av symptomer og funksjon, bildediagnostikk og monitorering av eventuelle bivirkninger av behandling. Det tas også blodprøver til biobank ved tre tidspunkter. Studiens randomiserte design bidrar til pålitelige resultater vedrørende effekten av bildediagnostikk i oppfølgingen av pasientgruppen, samt kostnadseffektivitet for slik oppfølging. Ettersom en vesentlig andel av pasienter med psoriasisartritt i dag ikke oppnår en ønskelig sykdomstilstand er dette av stor interesse. Samtidig vil studien kunne besvare en rekke andre spørsmål knyttet til sykdomsforståelse innen psoriasisartritt.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus