PROSJEKT

NOECON

Helseøkonomi ved behandling av inflammatoriske artrittsykdommer

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Målstyrt behandling (Treat to target) er et viktig prinsipp innen behandling av inflammatoriske artrittsykdommer. Konseptet går ut på at helsepersonell sammen med pasienten velger et realistisk mål for behandling av sykdommen. Hos noen mennesker kan det være fravær av alle tegn til sykdommen, hos andre, med et mer utfordrende sykdomsbilde, kan det være fravær av smerte eller det at pasienten klarer å stå i arbeid. Når målet er valgt følger helsepersonell pasienten tett med hyppige bytter av medikament om nødvendig, inntil målet er nådd. Deretter kankontroll hyppigheten avta noe.  Selv om man har vurdert helseøkonomien ved introduksjon av nye legemidler tidligere såer de helseøkonomiske konsekvensene av målstyrt behandling mindre kjent. Prosjektet er i oppstartsfasen.

«Langtidssikkerhet og effekt av sykdomsmodifiserendelegemidler ved inflammatorisk leddsykdom -NOR-DMARD» er en prospektiv multisenter observasjonsstudie som følger pasienter med inflammatorisk leddsykdom som får immunmodulerende behandling. Studien ble etablert i 2000. Antall senter har variert over tid, men i dag er det Diakonhjemmet sykehus, Universitetssykehuset i Tromsø, Revmatisme sykehuset på Lillehammer og Førde sykehus som inkluderer pasienter i studien.  NOR-DMARD inneholder langsiktig informasjon om sykdomsaktivitet og bruk av medikamenter hos pasienter med inflammatoriske leddsykdommer. NOR-DMARD er koblet til Dødsårsaksregisteret, Kreftregisteret, Norsk pasientregister, Leddproteseregisteret, Vaksineregisteret, FD trygd og A-ordningen og vi får dermed opplysninger om bruk av helsetjenester og arbeidslivsdeltagelse.

Vi har i tillegg en kontrollkohort som består av 10 individer for hvert behandlingsløpregistrert i NOR-DMARD. Disse kontrollene er trukket fra folkeregisteret og har samme fødselsår, kjønn og bosted som pasienten i NOR-DMARD. Prosjektet har også tilgang til data fra andre kilder slik som NORARTRITT og Reseptregisteret. Vi samarbeider tett med forskere på Helseøkonomi ved Universitet i Oslo.

Hvem kan være med?

Alle pasienter som får behandling med et biologisk immunmodulerende medikament mot inflammatorisk leddsykdom vedet deltakende sykehus vil bli forespurt om å delta i NOR-DMARD studien og dermed i NORECON.

Hva innebærer studien?

Alle samtykkende pasienter som ble behandlet med sykdomsmodifiserende og/eller biologiske immunmodulerende medikamenter ble inkludert ut 2011. I 2012 ble protokollen endret og "Nye NOR-DMARD" inkluderer kun pasienter som starter biologisk behandling. Deltakende pasienter følges i et fastsatt kontrollopplegg og svarer regelmessig på spørreskjema om opplevd sykdomsaktivitet. Helsepersonell legger også inn informasjon fra kliniske undersøkelser og registrerer behandling som er gitt.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus