PROSJEKT

BRIDGE

Kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av pasienter med sykdommer og plager i muskelskjelettsystemer

prosjektleder

Om prosjektet

Personer med revmatisk sykdom kan ha behov for rehabilitering en eller flere ganger i sykdomsforløpet. Mange av disse mottar slike rehabiliteringstilbud i spesialisthelsetjenesten, med forventet oppfølging etter utskrivelse fra instanser som er relevante for den enkelte pasienten. I offentlige evalueringer av rehabiliteringstjenestene, er det påpekt suboptimal kvalitet på slike forløp, med for lite pasientinvolvering og tjenester som er lite koordinert og lite samordnet.

BRIDGE-prosjektets målsetting var å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabiliteringsforløpet for hver pasient, på tvers av nivåer i helsetjenesten og andre involverte sektorer som NAV, arbeid og utdanning. Vi utviklet et rehabiliteringsprogram som var ment å fungere som en bro mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten, for å oppnå et forløp som var sammenhengende og samordnet. Elementene i programmet var: Individuelle rehabiliteringsmål, skriftlige planer med tiltak for å nå målene, inkludert pasientens egeninnsats og oppfølging fra relevante instanser. Andre elementer var visuelle rapporter for tilbakemelding på progresjon underveis, og bruk av motiverende intervju for å sikre høy grad av pasientinvolvering fra målsetting til oppfølging over tid.

Hvem kan være med?

Rekruttering er avsluttet.

Inkluderte pasienter var voksne med behov for tverrfaglig rehabilitering i spesialisthelsetjenesten på grunn av følgende sykdommer: Inflammatorisk revmatisk sykdom, bindevevssykdom, artrose, uspesifisert smerte i nakke, skulder eller korsrygg, og fibromyalgi eller utbredt smertesyndrom.

Hva innebærer studien?

Studien har to hovedhensikter:

  • å evaluere effekten av BRIDGE-programmet på pasient-rapportert måloppnåelse, funksjon og helserelatert livskvalitet, sammenlignet med tradisjonelle rehabiliteringsprogram ved åtte rehabiliteringssteder i Norge.
  • å måle, monitorere og forbedre kvalitet i rehabiliteringsforløpet. Dette inkluderer bruk av kvalitetsindikatorer, rapportert fra både pasienter og helsepersonell.

Andre hensikter er å undersøke om god oppfølging etter hjemkomst predikerer høy måloppnåelse, forbedret livskvalitet og funksjon et år etter oppstart av rehabiliteringsprosessen, samt å undersøke pasientenes erfaring med BRIDGE-programmet. BRIDGE var designet som en randomisert kontrollert studie med trappetrinns-design.  Det vil si at hvert senter byttet fra kontroll (nåværende rehabiliteringsprogram) til intervensjon (ved å legge til BRIDGE-programmet) i en forhåndsbestemt, randomisert rekkefølge. Pasientene som deltok ble fulgt opp ett år med elektronisk datainnsamling ved innkomst, utreise og etter 2, 7 og 12 måneder. Innenfor dette designet har det blitt gjort delstudier som består av både kvantitative undersøkelser og kvalitative tilnærminger som har inkludert forskningsintervjuer med pasienter og helsepersonell. Datainnsamlingen ble avsluttet i juni 2019. Vi arbeider nå med data-analyser og formidling.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus