PROSJEKT

ARCTIC REWIND

En norsk studie som sammenlikner behandlingsstrategier ved revmatoid artritt etter oppnåelse av langvarig god sykdomskontroll

prosjektleder

Om prosjektet

Revmatoid artritt er en betennelsessykdom som rammer 0.5-1% av befolkningen. Sykdommen kjennetegnes av leddhevelser og leddsmerte, som kan føre til leddskade og redusert funksjonsnivå. Ved bruk av moderne behandlingsstrategier, som inkluderer sykdomsmodifiserende medikamenter, er god sykdomskontroll uten tegn til betennelse blitt et oppnåelig mål hos et stadig økende antall personer. Imidlertid har det ikke vært faglig enighet eller klare retningslinjer for hvordan denne gruppen skal behandles videre; skal man fortsette med stabil dose medikamenter, eller trappe ned og eventuelt avslutte behandlingen?

ARCTIC REWIND er en randomisert kontrollert multisenterstudie hvor hovedmålet er å undersøke hvorvidt en strategi der den sykdomsmodifiserende behandlingen trappes ned og eventuelt seponeres ikke er underlegen fortsatt stabil behandling når det gjelder å ivareta god sykdomskontroll. I tillegg vil studien bidra med etterspurt data for forskning på mer persontilpasset behandling.

Hvem kan være med?

Studien inkluderte voksne med revmatoid artritt hvor det ikke hadde vært tegn til aktivitet i sykdommen siste 12 måneder.

Både rekruttering og oppfølging av de inkluderte er sluttført.

Hva innebærer studien?

I den ene studiearmen ble behandlingen trappet ned og eventuelt seponert, i den andre fortsatte deltakerne uendret behandling. Begge gruppene ble fulgt med regelmessige kontroller hver 4. måned i 3 år med grundig kartlegging av tegn til oppbluss av aktivitet i sykdommen (klinisk undersøkelse, blodprøver og pasientrapporterte utfallsmål), samt registrering og håndtering av potensielle bivirkninger.  I tillegg ble det årlig utført ultralydundersøkelse, røntgen av hender og føtter, MRI av dominant hånd og biobank.

Studien var delt i to; den ene delen inkluderte personer som brukte syntetisk sykdomsmodifiserende behandling, den andre inkluderte personer som brukte biologiske legemidler (TNF-hemmere).

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus