PROSJEKT

ARCTIC

Remisjon hos pasienter med revmatoid artritt: en randomisert kontrollert studie som undersøker bruk av ultralyd i klinisk oppfølging

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Målet med ARCTIC-studien var å vurdere om en behandlingsstrategi basert på strukturert ultralydvurdering ville gi bedre resultater ved tidlig leddgikt sammenlignet med en konvensjonell strategi. Studien var en multisenter, åpen, to-armet, parallellgruppe, randomisert kontrollert strategistudie, som ble gjennomført på ti revmatologiavdelinger og ett spesialistsenter i Norge.

Studien ble gjennomført fra september 2010 til september 2015.

Hvem kan være med?

Inklusjon av pasienter er avsluttet.

Studien inkluderte 238 pasienter rekruttert mellom september 2010 og april 2013. Inklusjonskriteriene var alder 18-75 år, leddgikt i henhold til 2010 ACR/EULAR kriterier for revmatoid artritt, ikke tidligere behandlet med sykdomsmodifiserende anti-revmatiske medisiner (DMARDs), indikasjon for slik behandling, og tid fra første rapporterte hovent ledd på mindre enn to år.

Hva innebærer studien?

Pasientene ble randomisert til oppfølgning med ultralyd og mål om klinisk og bildediagnostikkbasert remisjon (n=122) eller en konvensjonell tett oppfølgningsstrategi med mål om klinisk remisjon (n=116). Begge gruppene fulgte samme medikamentelle behandlingsstrategi.

Primærendepunktet var andelen pasienter med kombinasjonen av klinisk remisjon, ingen hovne ledd og ingen progresjon av røntgenologisk leddskade mellom 16 og 24 måneder. Sekundære utfall inkluderte målinger av sykdomsaktivitet, røntgenologisk progresjon, funksjon, livskvalitet og medisinske hendelser. Resultatene viste at 22% i ultralydgruppen og 19% i den klinisk kontrollgruppen nådde primærendepunktet. Konklusjonen av primærstudien var at systematisk bruk av ultralyd i oppfølgingen av tidlig revmatoid artritt, behandlet i tråd med gjeldende anbefalinger, ikke rettferdiggjøres basert på ARCTIC-resultatene. Studien understreker behovet for randomiserte studier som vurderer klinisk anvendelse av medisinsk teknologi. Det er gjennomført en rekke substudier basert på data fra ARCTIC studien, og flere av disse delstudiene pågår fortsatt.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus