PROSJEKT

ALERT

A qualitative study to explore health literacy in immigrants with inflammatory arthritis

prosjektleder

postdok

phd stipendiat

Om prosjektet

Mange pasienter med innvandrerbakgrunn ved revmatologiske avdelinger har utfordringer med å forstå og snakke norsk. Internasjonale studier har vist at pasienter med innvandrerbakgrunn og revmatisk sykdom har dårligere behandlingsresultater enn majoritetsbefolkningen. Det er også en høyere andel pasienter med innvandrerbakgrunn som mottar ytelser fra NAV. Vi vet imidlertid lite om hvilke barrierer pasienter med innvandrerbakgrunn opplever i møte med helsetjenester og NAV og hvordan deres behov for helse- og velferdstjenester best kan bli møtt. Vi mangler også kunnskap om hvilke barrierer helse- og velferdspersonell opplever i møte med innvandrere med lav norsk språkforståelse. Vi vet at det er lite samhandling mellom helsetjenestene og NAV, og at NAV-ansatte mangler kunnskap om brukernes helseutfordringer.

I dette prosjektet vil vi utforske hvordan kommunikasjonen mellom helsepersonell og innvandrerpasienter med revmatisk sykdom kan forbedres og på hvilken måte undervisning, veiledning og kursvirksomhet for to innvandrergrupper kan forbedres for å oppnå bedre behandlingsresultater. Videre vil vi utforske pasientenes erfaringer med veiledning fra NAV og hvordan kommunikasjon og samarbeid mellom helsetjenester og NAV kan forbedres. Vi vil også utforske hvilke opplærings- og undervisningsbehov helsepersonell og NAV-ansatte har for å bli bedre i stand til å møte brukernes behov.

Hvem kan være med?

Voksne pasienter (over 18 år) med revmatisk sykdom og innvandrerbakgrunn, som har polsk eller urdu som morsmål og har permanent oppholdstillatelse i Norge.

Helsepersonell, inkludert fastleger og ansatte på NAV-kontor som møter pasienter / brukere med revmatisk sykdom i sin praksis.

Hva innebærer studien?

I studien vil vi gjennomføre kvalitative intervjuer med pasienter / brukere. Vi vil også gjennomføre fokusgruppeintervjuer med helsepersonell og NAV-ansatte.

Studien har planlagt oppstart i 2023.

Partnere

All rights reserved © REMEDY;  Illustrasjonsbilder/portrettbilder © Nicolas Tourrenc/Diakonhjemmet Sykehus